Tip os log ind

Vanvid i sagen om Allinggård Sø?

01. december 2018, 08.00

Vandmiljø Personligt synes jeg, betegnelsen »vanvid« er et voldsomt ord, især når det bruges om dem, der er tilhænger af god økologisk tilstand i vores vandløb og søer.

Men det spøjse med Allingård Sø, som MJA beskriver som »den genopståede sø« i avisen tirsdag den 27/11, er, at forvaltningen af EU's vandrammedirektiv her 10 år efter, at det blev implementeret i dansk lovgivning, stadig lægges for had i enkelte kommuner, hvor det betegnes som vanvittigt og uden fornuft.

Spøjst er det, at det var i 2006, Danmark tilsluttede sig EU's vandrammedirektiv, og det var miljøminister Hans Christian Schmidt fra Venstre, som stod for implementeringen, som dog først blev færdig i 2009.

Kommunerne, som ved kommunalreformen fik overdraget opgaven fra amterne om at udmønte statens vandplaner, og som stramt blev delegeret ud i »vandplanområder«, skulle samarbejde i »vandråd« om at håndtere vandplaner på tværs af kommuneskel.

Opgaven er opdelt i tre faser, hvoraf den første var kortlægning og opdatering af vandløb, samt en fosfor- og kvælstofindsats for at begrænse udvaskningen af disse i vandløbene.

Anden periode har sit væsentligste fokus på at skabe »god økologisk tilstand« ud fra nogle statslige parametre og målemetoder. Og her er det, at kommunerne langs Gudenåen arbejder med at finde løsninger i vandløbene for at skabe god økologisk tilstand.

Det arbejder de fleste kommuner med, og der er rigtig mange succeshistorier i disse løsninger. Vandmiljøet forbedres, men det er en lang og slidsom proces, som jo skal ende med, at vandmiljøet forbedres generelt.

Der er dilemmaer i de beslutninger, der er nødvendige for fortsat at forbedre tilstanden i vores søer og vandløb, men den løsning, som byrådets flertal traf på byrådsmødet den 26/11, bliver formodentlig aldrig til noget, da den ikke skaber god økologisk tilstand, og dermed ikke får tilskud fra staten til etableringen.

Det ærgerlige i alt det her er efter min opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke ønsker at bidrage til forbedring af vandkvaliteten i samarbejde og på lige vilkår som de andre kommuner.

Det bliver altså de andre kommuner, der må tage slæbet med at skabe god økologisk tilstand i vandløbene. Det kaldes af nogen sund fornuft. Jeg synes, det er ærgerligt, at Silkeborg på den måde afstår fra at forholde sig til statens vandplaner om god vandkvalitet.


Ordet er ditMere Debat