Tip os log ind

»Tangestryget« giver ikke fri passage

11. december 2018, 12.44

TANGE SØ Åbent brev til borgmestrene Steen Vindum, Silkeborg Kommune, Ulrik Wilbek, Viborg Kommune, Nils Borring, Faurskov Kommune og Torben Hansen, Randers kommune.

De fire borgmestre fra Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers skal ifølge aviserne i nær fremtid have et møde om »Tangestryget«, som Foreningen til Tanges Sø bevarelse har fået udarbejdet. I den forbindelse er det vigtigt, at alle inklusiv ovennævnte kommuner gør sig klart hvad der er baggrunden og formålet ved at anlægge et omløbsstryg.

Spærringen af Gudenåen ved Tangeværket har stor negativ påvirkning af naturtilstanden i hele Gudenåsystemet, og en fjernelse af denne spærring med efterfølgende naturgenopretning er som sådant på ingen måde blot et lokalt, men et nationalt projekt. Dog vil vi i den her forbindelse primært forholde os til de lokale interesser.

Her ønsker vi, at der etableres en effektiv faunapassage, som giver den vandrende fauna i Gudenåen fri adgang til vandsystemet oven for Tange Sø. Det drejer sig om en lang række fiskearter, men i særlig grad tænker vi på laks og ørred, fordi der her er specielt store interesser af både oplevelsesmæssigt og økonomisk art i spil. Gudenåen vil med en fri passage blive et langt mere spændende vandløb for de lokale, for dem med fiskeinteresser, og turistmæssigt vil der også være ganske betydelige gevinster at hente. DTU Aqua og Cowi har vurderet de potentielle gevinster ved en reetablering af laksebestanden i hele Gudenåen til mellem 40 og 50 mill. kr.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at »Tangestryget«på ingen måde vil åbne op for den ønskede frie passage for de vandrende fisk til den øvre Gudenå. Stryget kan måske have en positiv effekt lokalt ved søen, og forskellige fiskearter kan meget vel forventes at benytte det i et vist omfang. Men der vil aldrig kunne skabes en selvreproducerende bestand af laksefisk oven for Tange Sø, hvad der heller ikke forsøges skjult i skitsen til projektet. Ambitionsniveauet er blot at skabe gydemuligheder for laksefisk i selve stryget og evt. give adgang til den nærliggende Tange Å. Kun få gydemodne laksefisk vil komme frem til Gudenåen oven for Kongensbro og evt. yngel vil forsvinde helt på vejen tilbage gennem søen. Det har adskillige undersøgelser vist. Så den øvre del af Gudenåen er helt frasorteret i visionerne for »Tangestryget«. I det hele taget er det vigtigt at holde sig for øje, at modellen primært ser ud til at være skabt for at sikre en fortsat kommerciel elproduktion på Tangeværket.

Skal der skabes en effektiv passage for de vandrende fisk skal der etableres et omløbsstryg, der fører såvel laksefiskene som deres yngel uden om Tange sø. Både Cowi- og Rambøllrapporterne har skitseret forskellige forslag til omløbsstryg, som opfylder disse krav. Derfor må det helt klart være af national interesse og herunder også de fire kommuners interesse at arbejde for en sådan løsning.

»Tangestryget« er først og fremmest udarbejdet af en kreds af interessenter omkring Tangeværket for at støtte den fortsatte - men meget begrænsede kommercielle strømproduktion på værket.

En kompromisløsning er det blevet kaldt af initiativtagerne, men opstrøms af Tange Sø er det særdeles svært at se, hvor kompromisset ligger. Der vil ikke blive nogen berigelse af naturen i den del af Gudenåen gennem det projekt. Dertil kommer, at det næppe vil kunne opfylde kravene i vandrammedirektivet.

Et langt omløbsstryg derimod vil ikke alene kunne sikre en effektive faunapassage, men det vil også have fordele for Tange Sø. Søen belastes i dag af næringssalte, organisk materiale og sandvandring tilført af Gudenåens store vandmasser. Så problemer med algevækst, forsumpning og sandbanker vil blive mindre uden al åens vand igennem. (Kilde. Cowirapporterne)

Samtidig vil der stadig være vand nok til at sikre museumsdrift af det kulturhistorisk værdifulde elværksmuseum inkl. tilhørende bebyggelse.

Gudenåsamarbejdet udgav i januar i år et skrift, hvor det samlede turistpotentiale ved et langt omløbsstryg vurderes. Den grundlæggende holdning er her, at outdooraktiviteter generelt vil kunne høste store gevinster.

Her fremhæves også Tange søs negative virkning på kanoturismen. Kanofolket undgår i videst muligt omfang den store vindblæste flade på søen, og de fleste kanoture ender ved søen eller begynder først nedenfor.

Etableres et omløbsstryg, så kanoerne kan benytte stryget og undgå søen, vurderes det til at være en stor gevinst for kanoturismen.


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Grønne gågader