Tip os log ind

Silkeborg Kommune ignorerer miljørapporter i Sejs-Svejbæk

07. september 2018, 11.20

Lokalplan Et nyt lokalplanforslag for et boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk indeholder en usædvanlig tæt boligbebyggelse i 2 etager, 8,5 m højde, og i kort afstand fra den trafikerede Borgdalsvej. Bebyggelse så tæt på vejen gør det nødvendigt at opføre en 3 m høj og 200 m lang støjskærm langs vejen.

Støjskærmen og den tætte boligbebyggelse langs Borgdalsvej vil blokere for de udsigter, som flere miljørapporter klart har sagt, at der bør værnes om, således at det enestående landskabs karakter kan bestå for os og for vore efterkommere.

Nord for lokalplanområdet har Naturstyrelsen overtaget arealer, så Nordskoven kan udvides mod Borgdalsvej. Her arbejder man nu på en plan for arealerne, hvor man vil bevare og forbedre udsigtsforholdene og kun tilplante med skov i begrænset omfang.

Naturstyrelsen er bevidst om, at Borgdalsvej og dalen omkring den er en naturperle, som bør behandles med omtanke.

Den miljørapport, som var tilknyttet Strukturplanen for området fra 2012, udtalte klart, at landskabsværdierne i området skal tilgodeses, hvis boligbebyggelse skal tillades.

Der er da også lavet en ny miljørapport, som ledsager det nu fremlagte lokalplanforslag. Denne rapport konkluderer, at den planlagte bebyggelse vil påvirke landskabsværdierne negativt, og den slutter med: »Der er taget en række afbødende foranstaltninger - særligt i forhold til sløring af bebyggelsen, men det opvejer ikke en negativ landskabspåvirkning.«

Disse markante advarsler fra Kommunens embedsmænd vælger Plan- og Vejudvalget at se bort fra. Det er komplet uforståeligt!

Det er en politik, som helt tilsidesætter Strukturplanen og de mange advarsler. Lokalplanforslaget betyder byudvikling, som vil skæmme den smukke Borgdalsvej og ødelægge landskabet, som grænser direkte op til de fredede lyngheder ved Sindbjerg-Stoubjerg. Vi har protesteret i et detaljeret høringssvar, og vi opfordrer på det kraftigste til, at forslaget revideres, så det bringes til at harmonere med Strukturplanens visioner. Seriøse miljørapporter kan Silkeborg Kommune da ikke bare ignorere.


Ordet er ditMere Debat