Tip os log ind

Problematisk forslag fra Tange Sø-foreningen

16. august 2018, 12.18

Faunapassage Foreningen til Tange Søs bevarelse kom her tidligere på sommeren med en nyt forslag til en løsning på den faunaspærring som Tangeværket og søen udgør for vandrefiskenes frie bevægelighed i Gudenåsystemet. Planen er et knap 2,5 km lang stryg, der ifølge den udfærdigede plan fra Waterframe vil gøre det muligt for de ca. 15 fiskearter, som i dag har problemer med at komme forbi værket og videre op i åsystemet, at passere den forhindring, som søens opstemningen udgør.

Planen fremstilles som et kompromisforslag mellem de forskellige interesser, der er knyttet til søen. Der bliver skabt passage for vandrefiskene, Tange Sø kan bestå i uændret form med al Gudenåens vand igennem og Tangeværket kan fortsætte uændret med kommerciel produktion af strøm.

Af de ca. 15 fiskearter, som i dag har problemer med passage ved værket, er det i særlig grad laksefiskene, der påkalder sig interesse, da der knytter sig et stort såvel oplevelsesmæssigt som økonomisk potentiale til laks og havørred. Men det kræver, at de bliver i stand til at genindtage deres historiske udbredelsesområde fra Randers Fjord og frem til Silkeborg Langsø. Særlig strækningen fra Tange til Silkeborg er interessant. Det er på denne strækning, gydepladserne lå før værkets tid, og det er her, de skal genskabes. Den nuværende laksebestand i Gudenåen er 100 procent kunstig, da laksene er ude af stand til at reproducere sig selv i åen nedstrøms Tangeværket.

Men vil det nye forslag så hjælpe på denne tingenes tilstand? Forslaget minder noget om Rambøllplanens forslag C. Rambøllplanen er en rapport, som de 4 Gudenåkommuner fik udarbejdet i 2016. Her kom der 5 forskellige forslag til en fremtidige løsning på problemet med den manglende faunapassage. Rapporten konkluderer selv meget håndfast om sit forslag C, at »ingen levedygtige bestande af laks og havørred vil skabes opstrøms Tange Sø« (Rambøll s. 48). Problemet er den mere end 10 km lange Tange Sø. Hidtidige undersøgelser viser, at specielt den nedtrækkende yngel af laksefiskene er ude af stand til at passere søen. Stort set hele ynglen forsvinder under passagen af den store sø, formodentlig ædt af fugle og rovfisk. Sagt med andre ord: Skal der skabes en stor og selvreproducerende bestand af laks og ørred fra Randers Fjord til Silkeborg Langsø, så skal laksefiskenes yngel ledes helt uden om Tange Sø. Det sker ikke i Tangsø-foreningens forslag.

Det er således svært at se, hvorledes planen kan løse problemerne. I det hele taget indeholder den ganske mange problematiske udsagn, og det er derfor et fornuftigt forslag Hans Okholm fremsætter i et læserbrev d. 3. august, hvor han foreslår en VVM-undersøgelse. En undersøgelse, der vil grave langt dybere end hidtil og belyse alle de involverede miljøfaktorer og samspillet imellem dem. Så lad os få den undersøgelse, som kan kaste fuldt lys på Tangeforeningens forslag, og i ganske væsentlig grad bidrage til at skabe et realistisk og sagligt beslutningsgrundlag. Samtidig kan det give debatniveauet et tiltrængt løft.


Ordet er ditMere Debat