Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

Kompetencetab og inhabilitet

12. januar 2018, 12.49

Det var meget opløftende, at der til regionsrådsvalget i november, var mulighed for at stemme på Ulrich Fredberg fra regionshospitalet i Silkeborg. Opløftende fordi det gav mulighed for at sætte et kryds på en person, der fagligt kender det område, han skal være med til at bestride. Og opløftende fordi det er en mangelvare, at fagligt kompetente mennesker stiller deres tid til rådighed.

Så i den kontekst noget af en mavepuster, at Regionens jurister og Ankestyrelsen i deres visdom, har fundet frem til, at Fredberg efter et flot valg, er generel inhabil i forhold til at kunne sidde i regionens hospitalsudvalg.

Regionsrådet har fire stående udvalg. De stående udvalg indstiller til forretningsudvalget i sager, der vedrører deres område, men udvalgene har ingen forvaltningsmyndighed.

De stående udvalg har til opgave løbende at følge op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres, at inddrage og sørge for dialog med relevante interessenter i udvalgsbehandlinger, herunder borgere, patienter eller eksperter, at repræsentere regionen i forbindelse med dialog med eksterne parter, herunder andre offentlige myndigheder, besvare henvendelser fra borgere, gennemføre høringer, følge op på anbefalinger fra midlertidige udvalg, som har beskæftiget sig med udvalgets sagsområder, at bidrage til arbejdet med regionens forbedringsdagsorden samt at kommunikere om udvalgets arbejde og beslutninger. Ikke konkret forvaltning.

Uanset hvilken fortolkning, man anlægger af kommunestyrelseslovens § 29, er det problematisk, hvis vi har fået etableret et system, hvor man bliver udelukket fra at bestride folkevalgte hverv med begrundelsen, at man har vist sig at være så kompetent, at man har fået tildelt et ledelsesansvar.

Det er vel og mærke ikke direktøren vi taler om. Der er omkring 50 mennesker indenfor samme hospitalsenhed i Region Midt, der er på samme ledelsesniveau som Fredberg, og i tillæg har overlæger på større hospitaltsenheder i regionen mere ledelsesansvar.

Hvis regionens afgørelse står til troende, er der mange kompetente personer, der ikke fremover vil have mulighed for at fungere som folkevalgte i regionsråd eller kommunalbestyrelser.

Juridisk er det i sondringen mellem generel og konkret inhabilitet, kæden hopper af for regionen. En markant dom om inhabilitet, er at finde i ugeskrift for retsvæsen år 1981 side 637. Her lyder det, at man alene er inhabil, når man i konkrete sager er inhabil, eller generel inhabil hvis det på forhånd vurderes, at man vil være inhabil i et meget stort antal sager. Det er Fredberg jo ikke. Med andre ord er der truffet en både forkert og uhensigtsmæssig afgørelse.


Ordet er ditMere Debat