Tip os log ind
Foto: Colourbox

Øget økonomisk tildeling til skolerne er en nødvendighed

06. september 2018, 10.15

FOLKESKOLERNE I Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Skolelederforening har vi, siden konstitueringsaftalen blev indgået efter valget sidste efterår, været spændte på i hvilket omfang løfterne fra valgnatten vil udmønte sig i hverdagen ude på skolerne.

Vi har med interesse fulgt den til tider heftige politiske debat om budget 2019 for skoleområdet, og vi hilser den politiske bevidsthed om, at kommunens skolevæsen har nået en nedre grænse for, hvor få midler der kan drives skole for, særdeles velkommen.

Virkeligheden i Silkeborg er, at antallet af lærere i folkeskolen siden 2008 er faldet med 8%, samtidig med at der kun har været et fald i antallet af elever på 0,1%. Faldet i antallet af lærere er derfor mange gange større end faldet i antallet af elever og dette samtidig med, at undervisningsopgaven grundet Folkeskolereformen er vokset med 31% i kommunen.

Vi glæder os derfor selvsagt over, at der er bred politisk enighed om, at området skal tilføres flere midler og håber naturligvis, at de tilførte midler vil være tilstrækkelige til give det mærkbare løft, som skolens medarbejdere, forældre og ikke mindst elever er blevet stillet i udsigt.

Vi har noteret os, at der er et politisk ønske om, at en del af dette løft skal findes ved en omprioritering mellem centrale og decentrale midler. Vi er ikke afvisende overfor at kigge på denne balance, men det er vores klare opfattelse, at behovet for flere decentrale midler mere er et udtryk for et generelt underfinansieret område, end det er et udtryk for en overdimensioneret skoleforvaltning.

Både som lærere og ledere er vi af den holdning, at vi ikke kan finde de nødvendige midler og hæve niveauet tilstrækkeligt blot ved at afbureaukratisere og fjerne uhensigtsmæssige procedurer og projekter på skolerne. Det er der flere grunde til.

For det første så er serviceniveauet som allerede beskrevet meget lavt sammenlignet med tidligere år. De lavthængende frugter er derfor for længst plukket og de opgaver, der ikke er absolut nødvendige, er allerede fjernet.

For det andet vil vi, både lærere og ledere, gerne være i en skole, der løbende udvikler sig. Det er derfor vigtigt, at vi i et tæt samarbejde har mulighed for at udleve vores fælles ambitioner for skolen på en måde, hvor skolens personale kan udføre deres arbejde professionelt og i et arbejdsmiljø, der sikrer undervisning af høj kvalitet. Af samme grund er det ikke muligt bare at smide udviklingsprojekterne ud til højre. Så når der ønskes en god skole i Silkeborg er det påkrævet, at der sikres økonomi til både udvikling og drift.

For det tredje er det bydende nødvendigt, hvis der skal ske noget nu og i 2019, at der findes midler, der giver mulighed for at give området et reelt løft og ikke blot tilføre de 15 millioner, der skal til for at kunne videreføre det nuværende serviceniveau. En udsultet folkeskole vil øge presset på det specialiserede område og øge tilstrømningen til privatskolerne og herved lægge et pres på skoleafdelingens udgifter, der vil komme til at bide sig selv i halen.

Når den forventede øgede bevilling til vores område bliver en realitet, håber vi, at vi fra politisk side vil blive mødt med samme tillid til, at vi ude på skolerne er i stand til at anvende midlerne, som den tillid vi tidligere er blevet mødt med, når vi har skullet effektuere besparelser ude på skolerne. Med en sådan tillid vil det øgede økonomiske råderum gøre det muligt at tage de rigtig kvalitative beslutninger, der skaber synlige forbedringer for eleverne ude i klasseværelserne.


Ordet er ditMere Debat