Tip os log ind

Behov for flere plejeboliger i Ry-området

08. maj 2019, 12.36

PLEJECENTRE Bestyrelsen i Ældre Sagen i Ry følger kommunens plan og den aktuelle debat om behovet for plejeboliger i Ry-området med undren og skepsis. Kommunens egne befolkningsprognoser viser tydeligt, at antallet af ældre vokser betydeligt de kommende år. Der vil om 10 år være 68 % flere ældre over 85 år i det område, som plejedistriktet i Ry dækker. Selv om der tales meget om »sund aldring«, er der ikke tegn på, at behovet for hjælp og pleje i den allersidste del af livet mindskes. Det vil derfor være rimeligt at gå ud fra, at behovet for plejepladser nogenlunde vil følge det øgede antal ældre.

Hvis den andel af de over 85-årige, der i dag er på plejecenter, fastholdes, vil der om 10 år være behov for ca. 140 plejeboliger i Ry plejedistrikt.

Fællesskabets Hus Ry, som forventes taget i brug ved årets slutning, bygges med 72 boliger, heraf de 5 som korttidspladser. Samtidig er det planen ud over at nedlægge Ryvang Plejecenter også at lukke Dalbogård Plejecenter i Gl. Rye og Søkilde Plejehjem i Tulstrup.

Enhver kan se, at det simpelthen ikke hænger sammen!

Først i den seneste tid er der fra politisk hold kommet betænkeligheder i forbindelse med planen, og der er kommet udmeldinger om at genoverveje lukninger og/eller få opjusteret prognoserne.

Set med Ældre Sagens øjne er der to muligheder:

. Enten lader kommunen være med at afhænde Dalbogård og Søkilde og ser i stedet for på, hvordan lokaliteterne kan udnyttes i det samlede tilbud til vore borgere, der har brug for omsorg og pleje.

Dalbogård fortsætter naturligt som det nære, lokale plejecenter. Søkilde har hidtil rummet en del af vore svært demente medborgere, men kan også medtænkes i forbindelse med en kommende sundhedsreform, hvor kommunen formentlig får nye opgaver, herunder korttidspladser.

. Eller der igangsættes straks planlægning af yderligere byggeri af flere plejeboliger i Ry plejedistrikt - udover Fællesskabets Hus, der er under etablering pt.


Ordet er ditMere Debat